Ada Hayat projesinin! Yüzlerce milyon liralık gençliğin… – Medyabar


Adapazarı Belediyesi’nin vizyon projeleri içinde yer edinen Ada Yaşam’ın yapımı için kapsamlı sona yaklaşıldı.
Belediye, Hilmi Kayın iş merkezi, vergi merkezinin Hakkında Kanun’un 2. ürününe gore “Biriki Yapı hakkında kanun’un 2. ürününe gore Belediye, Hilmi Kayın iş merkezi ve vergi merkezinin bulunmuş olduğu bölge, Oryantal yeşil bölge. ” olarak belirlenmiş alanı.

SADECE 3 HAK SAHİBİ KABUL ETMEDİ

Belediye hizmet binası, Hilmi Kayın merkezi ve parsellerdeki iş için iş bölgeleri ile yaşam alanlarını aynı proje kapsamında ilk bugün yapılıyor.
274 hak sahibindena varılamayan 3 hak kedileri, 271 şahıs ihale edilecek.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun haftası açıklamış olduğu 7 Temmuz Perşembe günü Orhangazi Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Projenin tasarımının da Resmi Gazete’de gösterilen duyuru ilanıyla ortaya çıktı.

Buna gore projedeki bölümdeki parçaarak bu alana; projede yer edinen belediye binası, ticari alan, cadde düzenlemesi, asansör asansörü şeklinde yapılar yapılacak.

BİR BELEDİYENİN YAPTIĞI EN BÜYÜK İHALE

Projenin toplam muhammen bedeli 727 milyon 450 bin 500 TL olarak belirlendi.
İhaleye isteyenlerin muhammen bedelin 3’ü olan 21 milyon 823 bin 515 TL’yi belediyenin banka harcamasından kurtulması gerekiyor.
Belediye binası Mutlu Işıksu’nun parası olduğundan dolayı 15 ayda tamamlanacak olan proje için belediyenin kasasından çıkmamış olacak.

İHALENİN AYRINTILARI ŞU ŞEKİLDE:

İHALE İLAN
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI İHALESİ YAPILACAKTIR
ADAPAZARI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

1-İHALENİN KONUSU, NİTELİĞİ,YERİ VE MİKTARI: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürümesi Hakkında Kanun’un 2.maddesine gore 1,87 büyüklükteki “Biriki Yapı Alanı” olarak Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 128 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 129 Ada 1 Parsel ve 130 ada 22, 23, 24, 25, 26, 27, 147, 159, 167, 173, 174, 180, 181, 184, 185 parseller ve Biriki Yapı Alandaki mevcut olan ile belediye hizmetinin binasının ve sonrasında bu alana; kat uygun ticari alan/tesis, belediye hizmet binası ve mimari tasarım projede teknik özelliklerinde belirtilen özelliklere haiz olan özelliklere haiz olacak tasarım projede teknik özellikleriyle ilgili teknik özelliklere haiz arazi tasarımına haiz olacak, arazi tasarımına ilişkin bina tasarımına haiz olunacak. -Kiostal bölgeleri ile teknik donanımda bulunan herhangi bir donanımsal ve tüm uygulama projesinden seçilecek olan 35 sayılı iş inceliğinden incelenecek olan gözden geçirilecek olan ürünler ile belediyeye gidecek bölümlerine Meydana getirilen sözleşmede vergi tarafınca hak sahiplerine devredilecek.) ilave olarak büyütülecek ufak bedelin artırımıdır.
2-ŞARTNAME VE EKLERİN NEREDEN ALINACAĞI:
Şartname ve ekleri Adapazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Biriminden alınacaklar bedeli yatırılarak temin edilebilir.
3-İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE, TARİHTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI: İhale 07/07/ 2022 Perşembe günü, Saat:11:00’de Cumhuriyet Mahallesi Bankalar Caddesi No:19 Adapazarı Sakarya adresindeki Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezinde Encümen bölgesinde 2886 sayılı sayılı Devlet İhale Kanunu’na gore 35/a görene gore.
İstekliler İhale Şartnamesini ve ek Meydanı, saatlerinin saatleri Orta Mahalle Caddesi No: 9:9 Orta Mahalle Müdürlüğü adresinde bulunan Adapazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Belediyesi’nde.
4-ŞARTNAME BEDELİ: 10.000,00(Onbintürklirası) TL’dir.
5-MUHAMMEN BEDEL VE ​​GEÇİCİ TEMİNAT:
Muhammen Karşılık : 725.850.500,00 TL (YediyüzyirmibeşmilyonsekizyüzellibinbeşyüzTürkLirası)
Asgari Teklif: İsteklilerden 1.600.000,00-TL (Birmilyonaltıyüzbin TürkLirası)’ndan aşağı kapalı kapalı zarf usulü teklif.
Toplam Muhammen Karşılık : 727.450.500,00 TL(YediyüzyirmiyedimilyondörtyüzellibinbeşyüzTürkLirası)
Geçici Güvence Bedeli: Muhammen bedelin % 3’ü olan 21.823.515,00TL(YirmibirmilyonsekizyüzyirmiüçbinbeşyüzonbeşTürkLirası)dir

6-İSTENİLEN BELGELER: İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için satın alınan teklifleri tamamlamaları gerekir.
Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks, var ise elektronik posta adresi ayarn belirtilmesi)
İhale yılı içinde bulunmuş olduğu bölgeyle ilgili Tecim ve/yada Endüstri Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası yada Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti yada aslı idarece görülmüş sureti)
Gerçek şahıs olması durumunda, kendi olduğu tecim ve/yada sanayin yetiştiren ya da esnaf ve sanatkâr tarafınca yetiştirilen yada yetiştirilen eğitim sınıfından bir ürün gösterir belgesi,
Tüzel’in olması durumunda, ilgili durumda olması durumunda, içinde bulunmuş olduğu Tecim ve/yada Sanayinin eğitiminden alınmış, haiz olduğun okuldan vardır. belge.
Teklif yetkisine haiz bulunduğunu gösteren imza beyannamesi yada imza sirküleri; (noter tasdikli sureti yada aslı idarece görülmüş sureti)
Gerçek şahıs durumunda, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel bir şahıs olması durumunda, ilgilisine gore haiz olunan kişiler tarafınca haiz olunan kişiler gazeteleri ile ilgili kişilerin içinde bulunan kişilerden oluşur. belgeler ile yetkilendirilmiş noter tasdikli imza sirküleri,
İstekli adına vekâleten teklifler ise, teklif veren kişilerin noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti yada aslı idarece görülmüş sureti)
İsteklilerin ortak girişimi olması durumunda idareden temin edilecek İş Ortaklığı Beyannamesi,
Toplam muhammen bedelin %100’üne gelen karşılık 727.450.500,00-TL (YediyüzyirmiyedimilyondörtyüzellibinbeşyüzTürkLirası) öğrenmesina kadar kullanılmamış kredisi yada kredisini göstergesi banka referansı çıkış. (Banka referanslarının ihaleyi idaresi, ihalenin ilk ilanından sonrasında -ilk referansları olması gerekir)
İndirimden alınan vergilerden vergi dairesinden vergiden yada süt belgesinin aslı dairesinden alınan yazı aslı,
İlan adresi güvenlik Kurumu Güvenlik Kurumunun web adresinden alınacak ilk bilgilerden alınan belgenin aslı veyadan alınan yazı aslı,
İhale mevzusu ürünün satış yerindeki üstünde yazılı olan bayii,
İsteklinin iş bitirileceklerinin yapı sınıfı Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022 Yapı Ortalama Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde gösterilen 3A grubu, 3B grupları, 4A grubu, 4B grubu, 4C grubu yada ya da EKAP Yılı üstünde olan (B) Üst Yapı (Bina İşleri) )II. Grup: Bina İşlerine yada üzerine ilişkin bulunduğunu gösterir minimum bir belge,
Muhammen bedelin %50’sinden azca satın alma ve tek satın alınmasından alınan;
k.1 İhale zamanı itibarı ile geçerli olan Çevrecilik ve İklim değişikliği Bakanlığı’ndan alınan bir ürüne gore minimum bir grup müteahhitlik karnesi yada son beş yılındaki bina işlerine ilişkin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yada 4734 Kamu İhale Hukuk kapsamında alınmış “İş Tecrübe Belgesi”,
k. k. k. yurt içinde kurum ve satın alınan belge yada alıcıdan satın alan olarak kabul kamuü kurum ve satın alma Belgesi, (Yurtdışında meydana getirilen işleretinaden alınan İş Bitirme yeminli çeviri büroların İngilizceye çevrilmiş olarak kabul edilir)
idarenin onayladığı değil tasdikli taşeronluk sözleşmesinde imzası almak suretiyle) satın alınacak olan işlerde kurum ve satın alma sözleşmesine haiz noter tasdikli, taşeronluk anlaşması
k. k. Yurt içinde hususi sektör4 Müteahhit yada taşer olarak satın alınan işlerde ise Belediyesinden alınmış İş Bitirme Raporu ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,
Şartnamenin 3. tahmini tahmini, tahmini olarak ihtimaller içinde bir güvence ödeneğine kadar olan süthane tahmini,
Ortak eğitimde her bir ortak ayrı (c), (d), (g), (h), (i) , (o) ve (r) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan yönetimi aslını vereceklerini/uygunluğu teslim edeceklerini yada aslınının sağlamalıdır.
Ortak kontrolde Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39.Bükündeki koşullarının (6) ve (7) dirseğindeki şartlara uygunluk aranacaktır.
idareye kredinin,
İhalenin yapımına sütlü belge,
İhaleleretan yasaklı olunmadığına dair reklamını iade edecek,
Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Ihtiyaç duyulan Kriterler:
İş hacmini gösteren belgenin çiziminin çiziminin yapılacağı belirtilen belgelerden biri sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren tablo,
b) Yapım işlerinin cirosunu gösteren belgeleri,
İhalenin satış bölümündeki Mali Müşavir toplam cirosunu gösteren gelir. Toplam ciro yada Yapım cironun 50.000.000,00TL (Ellimilyon-Türk Lirası) olması gerekiyor.
Toplam ciro; gelirdeki brüt satışlarn, fiyattan iadeler, satış iskontoları ve öteki indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle erişilen net satışlar anlatılır.
Yapım aşamasındaki inşaatın hesabında, yurt içinde devam eden ve yurt haricinde, satın alınacak olan inşaat işlerinin bölümünden yada bitirilen inşaat işlerinden elde edilmiş gelirlerin incelenir.
Buden herhangi bir şahıs tarafınca sağlanan ve güvenlik kriterlerine ilişkin belgeyi istekli kabul edilir.
Bu teslim edilmeyen programların oluşturulması için evvelinde tasarlanabilecekler. Bu uygun durumda, uygun durumda parasal tutarlarının kafi durumdaki sağlanmadığından bakılır.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılanlarda; iş hacmine kapsamındaki süreçten minimum üstünde, ortak tarafınca iş ortaklığındaki hissesi sağlanmasında gerçekleştirilmekte olan süreçte, iş hayatındaki firmalardan minimum bir halde karşılayabilmesi için kafi olacaktır.

İsteklilerin, ihaleye ilişkin teklif ve müracaat belgeleri, 06.06.2020 tarih saat 17:30’a kadar Orta Mahalle Çeşme Caddesi No:9 Adapazarı/ Sakarya adresinde Adapazarı Belediyesinde İşleri Yazı Müdürlüğü verme imzaları lüzumlu.
Müracaat dosyasına bağlıyeden öncekten sonrasında, oğul başvurusu dahi olsa; Dosya tamamlanmadan herhangi bir evrakın tamamlanması yada tamamlanmayacak olan tamamlanmadan yapılacak başvurular ve fazla ödeme yapılacaklar için satın alınmayacaktır.
idareyi ihaleyi yapmakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 s. D.İ.K.nun 29. kapsamında, ihaleyi yapma yapmakta serbesttir.)
İLAN OLUNUR

Yoruma kapalı.

Bebek Bakıcısı
uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu seo paket casibom